Mel & Kim - Rockin' Around the Christmas Tree

Come on Mel, how about pulling a cracker?
By the look of you darling I think I already have, get it?

Rockin' around the Christmas tree
At the Chr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.