A+ - Pump Up the Volume

Yo all you homeboys out in 'Bronx, this one's for you!
Pump up the volume
Pump up the volume
Pump up the volume
Get down

Brothers and sisters! ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.