Justin Quiles - Amiga Nueva

Con Light G, Con Light G
Mezclando los efectos

Ambos a dos
Matarile-rile-ro
Ya prendimos cómodos
La miré, ella me miró
Voy al grano
Y más si ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.