Nicki Minaj - 2 Lit 2 Late Interlude

I said I'm cool on it, baby, yeah, I'm straight
He say his love, I don't it want it, yeah, too late
Boy, you're too much, too little, yeah, too late...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.