Fabolous - Its Me (I Be On That)

Ass so fat I need a lapdance
Somebody tell the waitress bring some fuckin' racks in
The stripper run into the pole when we back in
All gold Trinidad J...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.