Nicki Minaj - Chun Swae

Fall off in the spot
All you niggas do is run your jaw (Metro!)
Pull up with no top
If Young Metro don't trust you, I'm gon' shoot you

Fall off ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.