DNCE - Kissing Strangers

Young Money
(Kissing strangers)

Aye, I'm just tryna make way out to the concrete jungle
Who walks with me?
Aye, oh yeah trying to find connectio...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.