Nicki Minaj - Majesty

Whatever you say, Mrs. Majesty
(Oh, oh)
Whatever you want, you can have from me
(Oh, oh)
I want your love, just lead me on
Won't give it up, he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.