Jefe - Awsome

Swish, I'm balling
I'm so awesome
Old bitch keep calling
She think I'm awesome
Jackboys wanna rob me
I'm so awesome
Out here like a possum
I'm ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.