Eminem - Lucky You

Whoa, Joyner, Joyner, yeah, yeah, yeah
Yeah, I done did a lot of things in my day, I admit it
I don't take back what I say, if I said it then I mean...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.