Eminem - Hands oYou

[Obie Trice]
Babe uh, yeah!
Girl, you my only one though aight, haha
You my baby, fuck all that shit
You're the one for me
Check it out.

[Vers...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.