Bobby Brackins - Intro (To Kill For)

Yeah, yeah
Oh, oh
Oh, na, na, yeah
Oh, oh
Same situations in even the most peaceful person's life
May provoke the most gentle being to kill
Thos...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.