Ray J - 143

Knockout, yeah, Ray J, Bobby Brackins, yeah

[Chorus]
143--I'll make you yell it when we sexin'
143 is what you send me when we textin'
I ball, b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.