Ozuna - Monotonía

Oh-oh-oh, yeh
(Tu viviras por siempre)
Oh-oh-oh, baby, yeh

Mi vida ahora se basa en la monotonía
Mi mente reproduce días donde te tenía
Y aunqu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.