Bobby Brackins - My Love

I said I'm leavin' off of here
My love, my love, my love

Hey, me and my brothers made it to the top
From the Bay, now we pullin' up on a yacht
E...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.