Bobby Brackins - Whiplash 2.0

Give 'em whiplash
What it do? I see you fond of me, baby
I ain't been good, now that's honesty, baby
You the baddest in the room, speaking honestly...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.