Justin Quiles - Monstruo

Voy calentándote
Son las tres y cuatro 'e la mañana pa' ser exacto
Voy calentándote
Tocándote, donde no habías sentido
Temblando y no de frío
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.