Sky - Juraste

Yeh yeh
Siga mencionando mi nombre (Yo)
Quiere que en su barrio me asome
Tranquila no es pa' pelear (Jajajaja) (Farru)
Esto es pa' toa' la noch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.