Mike WiLL Made It - My Boy

Eardrummers
Man that my boy right there, man you know he crazy
You see what the fuck been goin' on
What we gon do, we gon lookout for a fuck nigga ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.