Mike WiLL Made It - Real Is Rare (Edgewood)/The Woods

Swear to God
Nigga just get the bag, don't give no fuck bout nothin' else, get the bag anyway fuck em

Fuck niggas I can't fuck wit 'em
Fuck nigga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.