Justin Quiles - Ropa Interior

Anoche fue
Una larga historia
En verdad no sé
No tengo memoria
De cómo terminamos
Tampoco recuerdo ni cómo empezamos
Y en la mañana cuando...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.