Justin Quiles - Se Rindió

No pudo contenerse una noche
Ya habían pasado más de las doce
Entre la calentura y el roce
Tú misma ya ni te reconoces

En mis brazos se rind...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.