Snoop Dogg - Interlude (# 1)

We'd like to welcome y'all to the fabulous Carolina West
I own this motherfucker and my name is Taa-Dow
Y'all niggaz know who I am y'all niggaz tear...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.