Bee Gees - Ups & Downs (Interlude)

Every dog has his day
Another thirty nine inch thick classic (yeah,yeah,yeah,yeah)
Girl, as I sit here thinking to myself
There is no one for you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.