Drake - Behind Barz

Yeah, look

You know how the paigon chit-chat goes
I like Rs and Vs and Os
I don't really play no tic-tac-toe
Been with Chubbs through highs and ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.