Bizzey - Drama

Yung Felix
Bizzey

Pussy nigga, kom niet met je drama
Herken de style, ik ben de vader
Niggas kunnen mij niet aanraken
Bitches willen mij, pussy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.