Metro Boomin - Me And My Bitch

You spent a check on your bitch
My bitch is comin' with gifts
My bitch just bought a Rover truck
And she flooded out her wrist
On Instagram, she l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.