Metro Boomin - Up

If young Metro don't trust you I'm gon' shoot you

Remember feeling broke as fuck
But now I'm pulling up in Rover trucks
(I'm pulling up in Rover ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.