Drake - Ratchet Happy Birthday

It's your fuckin' birthday (oh, birthday)
It's a fuckin' celebration (oh oh)
Tonight we celebrate
Seems like time's out of our control
It's a cele...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.