OB OBrien - Schemin’ Up

Reps up, OVO, you already

All my niggas so hungry, man they just eat what they kill
I like convertible Bentleys and houses deep in the Hills
I might ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.