Drake - Emotionless

Ah, ah, you
You've got me feeling emotions
Ay, higher, oh
Ah, ah, you
You've got me fe
E, whoa, yes

Don't link me
Don't hit me when you hear ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.