21 Savage - Hot Spot

Zaytoven
Connected just like what? (21, real shit, nigga)
Connected just like hotspots (woo, nigga, what the fuck)
21, woo, ya
21, uh, ya, ya
21,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.