Young Thug - Now

Yeah, Thugger, 21
Let's get it
Hold on, hold on, hold on

Used to be dead down (broke), hop out the jet now (the jet)
We don't play radio, Funkma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.