Future - That's How I Grew Up

808 Mafia

Money callin' me, trouble followin' me
I'm a street nigga and I'ma always be
And my momma know I'm good so she don't pray for me
I'm j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.