Ronnie Flex - Non Stop

That be Maaly Raw

Ah ja, girl, ik wil je non stop zonder pauze
Je moet niet naar huis gaan, waarom zou je?
Girl, je kan van mij zijn, ik de jouwe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.