Ali B - Spectakel

Ginton

Alle respect voor die rappers
Ik ben op andere levels (levels)
Ik heb die andere hersens (snap je)
Ik breng een andere message (woo!)
Ik...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.