BlocBoy JB - Rover 2.0

Coupe got the missing roof, your boo came up missing too
Poof, I just stoled your boo, now ooh, she gon' eat the crew
Bread up in the gang, you woul...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.