Snoop Dogg - Doggytails

Uncle Snoop Dogg, can you give us a bedtime story? Please, please
Alright, hand me my backwoods, here we go

Just another day in my old neighborhoo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.