DJ Arson - Sensual Seduction

I'm gonna take my time
She gon' get hers before I
I'm gonna take it slow
I'm not gonna rush the stroll

So she can get a sensual seduction
So I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.