Bad Bunny - Blockia

Usted tiene un nuevo mensaje de voz, mensaje nuevo

"Hola mi amor, te he llamado muchas veces
Veo que te va bien, que tienes muchos shows
No sab...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.