Marsimoto - Vespa Gang

Tuning
Racing
Tattoos
Naked
Welcome to the inner circle of the Vespa Gang
Rah, rah, ah

Komm getunt mit grüner Kutte und 'nem Pornobalken
Hab ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.