Marsimoto - Aus dem Nebel

Da vorne stehen drei Bäume (tree)
An dem einen da würd' ich jetzt gerne hängen
Doch häng' hier lieber rum und rauch mein Weed
Marsi, Excalibur, in ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.