Marsimoto - Chicken Terror

Wir stehen zusammen, sind Millionen, alles verdreckt
Maschinen kreischen laut, haben Angst, wollen hier weg
Tut mir leid für den Vergleich, doch füh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.