A$AP Mob - Raf

I done came up (yuh, ooh)
Bustin' down a whole bag (bag)
Broke nigga, step back (for what?)
Why don't you peep a nigga's swag? (Yuh)
Ain't even go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.