A$AP Rocky - Perry Aye

Hey, wait
Come again
Wait, hey

Me and Rocky sip the sake up in Paris, eating calamari
Me and Carti at a party with some shawties
Say what's up ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.