A$AP Ferg - Yammy Gang

All of my niggas gon' ride, all of my niggas gon' ride, we gon' mob
When you fuckin' with the mob, hit 'em in the jaw

All of my niggas bi-polar, l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.