21 Savage - Ghostface Killers

Metro Boomin want some more, nigga

Automatic (auto), automatics, in the trunk
Shoot the maggots, shoot the maggots with the pump
Thot and addy (t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.