21 Savage - Mad Stalkers

21, 21, 21 21 21
I'm from out the gutter, middle finger, Zone 6
Turned sixteen and I got my first stick
I ain't even fuck the other side, catch a b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.