A$AP Mob - Bachelor

Beautiful (Beauty!)
One or two, all of you (Ay!)
How are you, pop a bean (Hey! Bean!)
Chopped and screwed
Double cup, fill me up (Mud! Drank!)
I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.