Dj Khaled - I Got the Keys

We The Best music!
Oh, this what we doin' here
Another one!!!
I'mma have to put my jewelry on for this one
Wraith talk, Wraith talk
Oh, we talkin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.